پشتیبانی جامع در ادغام مجدد

کلیه ذینفعان می توانند با پشتیبانی جامع در ادغام مجدد برای شروع کار خود وارد مشارکت شغلی و یارانه گرفتن حقوق و یا سرمایه گذاری خود در زمینه کار حرفه ای یا آموزش زبان شوند.

IOM حداکثر الی 2500 یورو را در نوع پشتیبانی جامع در ادغام مجدد را به ذینفعان منتخب برای انجام فعالیت های مجدد درآمدزا ارائه می دهد. برنامه ها توسط کارمندان IOM بوداپست ارزیابی و انتخاب می شوند.

 

برای درخواست کمک در ادغام مجدد، شما باید ذینفع برنامه بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد و اطلاعات مجارستان باشد.

  1. فرم های درخواست حمایت درادغام مجدد را میتوان در volret.hu یافت، و می توان از کارمندان/مددکاران اجتماعی در مراکز مهاجرت یا از یک افسر IOM در هنگام مراجعه به یک مرکز درخواست کرد.
  2. فعالیتی را برای ادغام مجدد كه می خواهید دنبال كنید انتخاب كنید و جزئیات برنامه را همراه با چگونگی دستیابی به چنین ایده ای برای ادغام مجدد در كشور مبدا خود فراهم كنید.
  3. یک افسر IOM با شما ملاقات می کند تا در صورت لزوم مشاوره در مورد برنامه مجدد خود را ارائه دهد. برای مشاوره بیشتر هنگام بازگشت، با دفتر محلی IOM در کشور خود تماس بگیرید. می توانید ایده ای خود را بعد از هر جلسه مشاوره و در هر مرحله اصلاح کنید.
  4. IOM بوداپست برنامه های مورد بررسی را بررسی کرده و فقط برنامه های را انتخاب می کند که فعالیت های پایدار و درآمدزا را برای ذینفع و جامعه ارائه می دهد.
  5. اگر برنامه ادغام مجدد شما برای تأمین مالی انتخاب شده باشد، توسط یک دفتر محلی IOM در کشور خود مطلع می شوید و ترتیبات بیشتر برای تصویب برنامه شما آغاز می شود.