شما واجد شرایط برنامه بازگشت داوطلبانه، ادغام مجدد و اطلاعات مجارستان IOM (HVRRIP) هستید، اگر:

  • شما پناهنده، پناهجو یا شخصی هستید که می توانید در مجارستان بمانید و می خواهید داوطلبانه به کشور مبدا خود بازگردید.
  • شما در مجارستان در یک وضعیت نامنظم قرار دارید
  • هیچ بودجه مالی برای رفتن به خانه ندارید
  • شما برای بازگشت به کشور مبداء خود در گذشته متقاضی برنامه دیگری برای IOM نبوده اید
  • شما در مجارستان هیچ گونه جرمی مرتکب نشده اید، یعنی شما مرتکب جرم نشده اید که طبق قانون کیفری مجارستان مجازات شده باشد.   

عواملی که مشارکت شما در برنامه را محدود نمی کنند:

  • نداشتن مدارک شناسایی
  • نیاز به اسکورت / اسکورت پزشکی